เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาการใช้โปรแกรมเพื่อการปฏิบัติงาน ง 20201

ดาวน์โหลด  คำอธิบายรายวิชา คู่มือการเรียน  แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด   ใบความรู้ที่ 1    ใบงานที่ 1    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ารเรียนรู้แบบโครงงาน

ดาวน์โหลด  ใบความรู้ที่ 2    ใบงานที่ 2     แจ้งชื่อโครงงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล

ดาวน์โหลด  ใบความรู้ที่ 3   ใบงานที่ 3    การบีบอีดแฟ้มข้อมูล  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ซอฟต์แวร์งานพิมพ์เอกสาร  (Microsoft Word 2010) 

ดาวน์โหลด  ใบความรู้ที่ 4     ใบงานที่ 4    คู่มือการใช้โปรแกรม    ชมวีดีโอ    ทำแบบทดสอบ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ซอฟต์แวร์งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Microsoft Publisher 2010)

ดาวน์โหลด  ใบความรู้ที่ 6     ใบงานที่ 6     คู่มือการใช้โปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

เว็บไซต์ของฉัน (Microsoft Publisher 2010)

ดาวน์โหลด   ใบความรู้ที่ 7      ใบงานที่ 7

หน่วยที่ 8 การประเมินผลงาน/เผยแพร่ผลงาน

การตรวจสอบ ประเมินผล และเผยแพร่ผลงาน

ดาวน์โหลด   ใบความรู้ที่ 8    แบบประเมินผลงาน